دکتراي علوم سياسي دانشگاه علامه طباطبايي و مدرس همين دانشگاه در دروس :مسائل سياسي ،اقتصادي جهان سوم.انقلابهاي جهان،توسعه سياسي،مباني علم سياست،انديشه سياسي در ايران و اسلام