اين كتاب متاثر از حوادث بعداز انتخابات 1388 نوشته شد وبه نسبت جريانات سياسي و شبكه هاي اجتماعي كه در انتخابات به كارگرفته شد مي پردازد.ضميمه كتاب نيز نقد كتاب "موانع توسعه سياسي در ايران"نوشته دكتر حسين بشيريه مي باشد