اين كتاب به نقش احزاب و جريانات و تشكلهاي دانشجويي در قبل و بعد از انتخابات مي پردازد1-جريان اصلاحات وگروهاي فعال ان2-جريان اصوا گرا و گروههاي فعال ان 3-جريان دانشجويي و 6 اتحاديه ان4- اپوزسيون داخلي و خارجي5- شخصيت هاي اثر گذار غير حزبي .اين كتاب توسط انتشارات بسيج دانشجويي در سال 1390 منتشر شد